Chronológia dejín gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

700-400 pred Kr.- staršia doba železná; Skýti na našom území
171-174- výprava Marka Aurélia proti germánskym kmeňom
179-180- latinsky nápis na trenčianskej skale (Laugaricio)
796- synoda na brehoch Dunaja; syn Karola Veľkého
833- vznik Veľkej Moravy
861- Rastislav poslal list k pápežovi Mikulášovi I. aby mu poslal misionárov
863- Cisár Michal III. vyhovel prosbe a poslal svätých bratov Konštantína a Metóda
867- Konštantín a Metód v Ríme obraňujú slovanskú liturgiu (Hadrián II. dáva súhlas)
14.2.869- sv. Cyril zomiera v Ríme
6.4.885- sv. Metód zomiera
1053- učeníci sv. Metóda zakladajú kláštor na Sázave podľa cyrilometodského odkazu
907- pád Veľkej Moravy
1124- Štefan II. vydáva donačnú listinu pre kláštor grécko-slovanských mníchov sv. Demetra na Sáve
1198- vzniklo Spišské prepošstvo
25.10.1479- posviacka katedrálneho chrámu na Spišskej Kapitule
14.1.1660- listina, v ktorej sa uvádza zmienka o mukačevskom kláštore
1526- bitka pri Moháči (Turci vs. Uhorsko)
1541- Turci dobili Budín (korunovačné mesto do BA)
1711- definitívne víťazstvo Habsburgovcov nad sedmohradskými kniežatami
23.12.1595- Klement VIII. bulou Magnus Dominus et laudabis nimis ohlásil ÚNIU
8.10.1596- vyhlásená BRESTSKÁ ÚNIA na synode v Breste
1588- Mukačevské panstvo v rukách protestantských zemepánov
1605- Juraj Drugeth III. za humenského pána
1614- Prvý únijný pokus v Krásnom Brode na sviatok Zoslania sv. Ducha
24.4.1646- Vyhlásená ÚNIA(v hradnej kaplnke Drugethovcov)
14.5.1648- akt únie potvrdený primásom Uhorska Jurajom Lippayom
1759- na úz. Mukačevskej eparchie zjednotení prakticky všetci veriaci
1651- požiadavka zriadiť samostatné gréckokatolícke biskupstvo
8.6.1655- pápež Alexander VII. Vydáva potvrdenie pre Parthénia
5.12.1689- Ján Jozef De Camellis menovaný titulárnym biskupom šebasteiským
august 1720 – Zamoščská synoda (predsedal Hieroným Grimaldi)
19.7.1724- pápež Benedikt XIII. schválil ustanovenia Zamoščskej synody pod titulom Synodum Provincialem Ruthenam
11.3.1726- v Jágri stretnutie rímskokat. biskupskej konzistórie s predstaviteľmi mukačevskej gréckokatolíckej eparchie
3.2.1727- v obci Nagy Szolos Sevľušská synoda
1744- v Mukačeve zriadený malý seminár
1766- v Mukačeve začiatok stavby veľkého seminára
1765- Hajdudorské požiadavky
1766- Mária Terézia píše žiadosť Klementovi XIII. o kanonizovanie Mukačevskej eparchie
19.9.1771 bulou Eximia Regalium Principum pápež Klement XIV. ustanovil samostatnú Mukačevskú eparchiu
1773- synoda gréckokatolíckych biskupov Uhorska vo Viedni
1611- Únia v Chorvátsku
1698- Únia v Sedmohradsku
1774- vo Viedni zriadený generálny gréckokatolícky seminár (A. Bačínsky)
1775- biskupstvo z Mukačeva do centrálneho mesta Užhorodu gleich
1787- do Mukačevskej eparchie pričlenené spišské gréckokatolícke farnosti
27.7.1787- Mukačevská eparchia rozdelená na 3 vikariáty (maramorošský, satmarský, košický)
4.1.1780- Svätá stolica pripojila Šumiac k eparchii A. Bačinského
13.1.1790- Michal Bradáč vikárom namiesto Jána Pázstélyho
20.12.1792- vikariát prenesený z Košíc do Prešova
8.3.1806- cisár vydáva ustanovujúci dekrét pre Košický vikariát so sídlom v Prešove
3.11.1815-ustanovená Prešovská eparchia pod patronátom cisára Františka I. bez vedomia Ríma
22.9.1818- Bula Relata semper prehlasujúca kanonické zriadenie prešovskej eparchie (Pius VII.; župy:Abauj, Borsov, Gemer, Spiš, Turňa; dekanáty: Hostovický, HE, SP, ML, VT)
1804- rozdelenie Jágerskej diecézy (František I.; košické a satmárske biskupstvo)
1855- uzavretý konkordát medzi Svätou Stolicou a Habsburskou monarchiou
1867- Ausgleich, vyrovnanie medzi Rakúšanmi a Maďarmi (začiatok polstoročia intenzívnej maďarizácie)
1894- uzákonenie civilného manželstva, úradných matrík
1816- cisár František I. menoval G. Tarkoviča za prešovského biskupa (Rím nevedel)
1843-1875- Biskup Jozef Gaganec
1876-1882- Biskup Dr. Mikuláš Tóth
12.9.1880- založenie bohosloveckého seminára pre 3. a 4. ročník (M. Kotradov)
1883-1911- Biskup Dr. Ján Vályi
1914-1920- Biskup Dr. Štefan Novák
28.10.1918- vznikla samostatná Československá republika
1919- do ČSR pridaná ako samostatný celok Podkarpatská Rus
1920- Svätá Stolica vymenuváva prvých Slovenských biskupov (Bláha BB; Kmeťko NR; Vojtaššák Spiš)
1925- Malý školský zákon (veľmi poškodzujúci katolícke školstvo)
1928- Modus vivendi (dohoda medzi ČSR a Vatikánom)
1922- Dionýz Nyáradi križevacký biskup správcom prešovskej eparchie
1927-1960- Pavol Peter Gojdič, OSBM
17.7.1888- narodenie biskupa Pavla Petra Gojdiča v Ruských Pekľanoch
27.8.1911- kňazská vysviacka z rúk Jána Vályiho
1912-1917- katechéta v Alumneu
1917- kaplán v Sabinove
20.8.1922- vstupuje do kláštora otcov baziliánov na Černečej hore
14.9.1926- menovaný za apoštolského administrátora prešovskej eparchie
7.3.1927- ustanovený za harpašského biskupa
25.3.1927- vysvätený v bazilike sv. Klementa v Ríme
1932- založenie eparchiálneho sirotinca
8.8.1940- intronizovaný za prešovského biskupa
17.7.1960- v deň svojich 72. narodenín zomiera vo väzení v Leopoldove
25.4.1945- začiatok rozsiahlych a hlbokých reforiem kat. cirkvi na Slovensku
6.9.1944- nariadenie poštátňujúce všetky cirkevné školy a inštitúcie
máj 1945-10.11.1945- väznenie biskupa J. Vojtaššáka v bratislavskej väznici
18.4.1947- poprava prvého prezidenta Slovenskej republiky Dr. J. Tisa
14.6.1948- v chráme sv. Víta Te Deum pre novozvoleného prezidenta K. Gottwalda
29.8.1948- memorandum biskupskej konferencie v Nitre (poukazujúce na štátne obmedzenia)
19.1.1949- biskupský zbor predkladá K. Gottwaldovi 10 bodové memorandum
22.3.1949- odpočúvané rokovanie biskupov v Dolnom Smokovci
10.6.1949- založená „katolícka“ schizmatická akcia kňaza Jozefa Plojhara
16.3.1950- vyštvanie pápežského nuncia Ottavia da Liva z ČSR a jeho označenie za „vatikánskeho špióna

(Spracoval Miroslav Hamarčák)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page